KDV Ýstisnalar (Tam Ýstisna)

Categories: KDVK
Published on: 16 Haziran 2013

KDV ÝSTÝSNALAR

Kanun koyucu vergi kanunlarýnýn uygulanmasýnda, vergide adaleti saðlamak, sosyal adaleti saðlamak, bazý kiþi veya gruplarý korumak, dolaylý yardýmlarda bulunmak, kiþi veya iþleri teþvik etmek amacýyla bir takým muafiyetler ve istisnalar koymuþtur. (daha fazla…)

KDV Uygulamalarý

Categories: KDVK
Published on: 16 Haziran 2013

KDV VE KDV UYGULAMALARI

Katma Deðer Vergisi yani kýsaca KDV uygulamasý, ülke ekonomileri için önemi çok büyük olan en baþta ?kayýt dýþý ekonominin önlenmesi? ve sonrasýnda da devletin vergi gelirlerinin artýrýlmasý için geliþtirilmiþ ?vergi iadesi? sistemini bünyesinde barýndýran modern bir vergi çeþididir. (daha fazla…)

Türk Ticaret Kanunu

Categories: TTK
Published on: 01 Mayıs 2012

YENÝ TÜRK TÝCARET KANUNU

1957 tarihinden itibaren yürürlükte olan 6762 sayýlý TTK 01.07.2012 tarihi itibari ile yürürlükten kalkacak yerine 24.02.2011 tarihinde resmi gazetede yayýnlanan 6102 sayýlý yeni TTK yürürlüðe girecektir. Yeni TTK  nýn yazýlmasý çalýþmalarýna 1999 yýlýnda baþlanmýþ 2005 yýlýnda kamuoyuna duyurulmuþtur. 2008 yýlýnda TBMM genel kurulunda görüþülmeye baþlamýþ 76 maddesi  kabul edildikten sonra bekleme alýnmýþtýr. 13.01.2011 tarihinde bir gecede tamamý genel kurulda görüþülmüþ ve kabul edilmiþ 24.02.2011 tarihinde resmi gazetede yayýnlanmýþtýr. Yeni TTK baþlangýç ve son hükümler bölümleri haricinde 6 kitaptan oluþmaktadýr. Bunlar ; Ticari iþletme, Ticaret Þirketleri, Kýymetli Evrak,  Taþýma Ýþleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukukudur. Yeni TTK da taþýma iþleri yeni bir kitap olarak düzenlenmiþtir. (daha fazla…)

Ücret Gelirleri

Categories: GVK
Published on: 01 Mayıs 2012

ÜCRET GELÝRLERÝ

Ücret niteliði itibarý ile bedensel veya zihinsel bir emek karþýlýðýnda iþverenden elde edilen hasýlayý ifade eder. Nitekim, iþ kanununun 32.maddesinde ?Genel anlamda ücret bir kimseye bir iþ karþýlýðýnda iþveren veya üçüncü kiþiler tarafýndan saðlanan ve para ile ödenen tutardýr.? þeklinde tanýmlanmýþtýr. (daha fazla…)

Ticari Faaliyet ve Ticari Kazanç

Categories: GVK
Published on: 01 Mayıs 2012

TÝCARÝ FAALÝYETÝN KAPSAMI

Her türlü ticari ve sýnai faaliyetlerden doðan kazançlar ticari kazanç olup, aþaðýda sayýlan faaliyetlerden elde edilecek gelirler her durumda ticari kazanç olarak vergilendirilir. (daha fazla…)

Sabit Kýymetler ve Amortisman

Categories: VUK
Published on: 01 Mayıs 2012

SABÝT KIYMET VE AMORTÝSMAN UYGULAMALARI

Hemen hemen her  iþletme faaliyet konusunu gerçekleþtirmek amacýyla bir takým uzun ömürlü alet, makine, taþýt ve gayrý menkul  gibi nesnelere ihtiyaç duyar. (daha fazla…)

Gayrimenkul Sermaye Ýradý (GMSÝ)

Categories: GVK
Published on: 01 Mayıs 2012

GAYRÝMENKUL SERMAYE ÝRADI

Gayrimenkul sermaye iradý, gayrimenkul ve gayrimenkul gibi deðerlendirilen mallar ile kanunda sayýlan haklarýn kiraya verilmesi karþýlýðýnda elde edilen gelirleri ifade etmektedir. (daha fazla…)

Gelir ve Unsurlarý

Categories: GVK
Published on: 16 Mart 2012

GELÝR VE UNSURLARI

GELÝR – Gerçek yada tüzel kiþilerin üretimden tüketime kadar geçen süreçte, üretim veya diðer faktörlerle ekonomiye katýlmalarý sonucu elde edilen, ekonomik gücü artýran ve para ile ifade edilebilen kýymetlerdir.

Gelir 2 þekilde sýnýflandýrýlmaktadýr. (daha fazla…)

TEVSÝK EDÝCÝ BELGELER

Categories: VUK
Published on: 26 Kasım 2011

MÜKELLEFÝN ÖDEVLERÝ

VESÝKALAR

BELGE TEMÝNÝ VE ÝPTALÝ

Belge Temini

Mükellefler,kullanacaklarý belgeleri baðlý bulunduklarý vergi dairesinin il sýnýrlarý
içerisinde kalan anlaþmalý matbaalara bastýrarak veya noterlere tasdik ettirerek kullanabilirler.Kullanacaklarý belgeleri faaliyette bulunduklarý ildeki anlaþma yapýlan matbaalarda teknik imkânsýzlýklar nedeniyle bastýramayan veya bilgisayarla belge düzenleyen mükellefler, baðlý bulunduklarý Baþkanlýklara/Defterdarlýklara müracaatla
durumlarýný belgeleyen bir yazý alarak ve bu yazýyý belgeleri basacak olan matbaa iþletmecisinin baðlý bulunduðu Baþkanlýða/Defterdarlýða ibraz ederek alacaklarý izin yazýsýna göre o ilin sýnýrlarý içindeki bir matbaaya bastýrýlabilecektir. (daha fazla…)

MÜKELLEF ve VERGÝ SORUMLUSU

Categories: VUK
Published on: 16 Eylül 2011

MÜKELLEF VE VERGÝ SORUMLUSU

Vergi, kamu giderlerini karþýlamak amacýyla kanunlarla gerçek ve tüzel kiþilere mali güçlerine göre getirilen karþýlýksýz bir yükümlülüktür. Vergi, kanundan kaynaklanan bir borç alacak iliþkisidir ve vergilendirme yetkisi devlete aittir. Devlet bu yetkisini kanun koymak yolu ile kullanýr. Anayasamýzýn 73. Maddesine göre vergilerin ihdas edilmesi , kaldýrýlmasý veya deðiþtirilmesi kanun ile yapýlmak zorundadýr. Buna ?kanunsuz vergi olmaz ilkesi? denilmektedir. (daha fazla…)

page 1 of 2»
Kategoriler

Welcome , today is Çarşamba, 25 Nisan 2018